Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego www.e-wiklinowy-sklep.pl

Klienci są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

Wszystkie pliki, teksty, zdjęcia lub elementy graficzne zawarte na stronie www.e-wiklinowy-sklep.pl są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystane bez pisemnej zgody właściciela. Reprodukowanie, odtwarzanie lub modyfikacja materiałów zawartych na stronach sklepu jest zabroniona.

 

Regulamin sklepu internetowego

www.e-wiklinowy-sklep.pl

§ 1
Informacje ogólne

    1.   Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym.

    2.   Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:

 • ustawa z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.),
 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204),
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 15, poz. 93 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

   3.  Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

 • Sklep- sklep internetowy - działający pod adresem: www.e-wiklinowy-sklep.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
 • Sprzedawca- firma Zakład Wikliniarsko-Koszykarski Tadeusz Tryka z siedzibą w  Sarzyna 85c, 37-310 Nowa Sarzyna, wpisaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 968/1995, posiadająca nr NIP: 816-107-82-01, REGON: 690368033, numer telefonu: 17 777 64 49 oraz +48 693 305 694, adres poczty elektronicznej e-mail: e.wiklinowy.sklep@gmail.com,  będąca właścicielem Sklepu.
 • Klient– pełnoletnia osoba fizyczna kupująca produkt oferowany do sprzedaży, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 • Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną.
 • Towar– rzeczy ruchome oferowane przez sprzedawcę w Sklepie.
 • Umowa– umowa kupna sprzedaży Towaru zawierana pomiędzy Stronami.
 • Strony– Sprzedawca oraz Klient.
 • Dane– dane Klienta, w tym o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia.
 • Zamówienie– procedura prowadząca do zawarcia Umowy, dokonana za pomocą Koszyka, poprzedzona wyborem parametrów Towaru, formą Płatności oraz dostawy.
 • Koszyk– elektroniczny formularz, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie.
 • Formularz– formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient podaje swoje Dane niezbędne dla realizacji Zamówienia;
 • Cena– cena jednostkowa Towaru zamieszczona w jego opisie, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca wszystkie składniki w tym podatek  VAT; Cena nie zawiera Kosztów dostawy.
 • Koszty dostawy– koszty dostarczenia Zamówienia jakie ponosi Klient.
 • Płatność– zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę, Koszty dostawy oraz inne ewentualne należności wynikające z wyboru zakupu Towaru, w sposób określony przez Klienta przy składaniu Zamówienia.


§ 2
Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

  1.   Korzystanie ze Sklepu odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego.

  2.   Dla korzystania ze Sklepu niezbędnym jest posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.

  3.   Przed złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności i dokonać ich akceptacji.

  4.   Zawartość Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona. Klient przyjmuje do wiadomości, że kontakt ze Sprzedawcą dotyczący korzystania ze Sklepu (w szczególności przesyłanie stosownych komunikatów dotyczących szczegółów złożonego Zamówienia) odbywa się przy wykorzystaniu Konta Klienta w ramach Sklepu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

  5.   Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej e-mail: e.wiklinowy.sklep@gmail.com, lub telefonicznie pod numerem +48 17 777 64 49 oraz +48 693 305 694; +48 531 414 128. W przypadku kontaktu telefonicznego opłata Konsumenta za połączenie z numerem Sprzedawcy odpowiada opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Konsument.

  6.   Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest w dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9:00 – 17:00 oraz w soboty w godzinach 9:00 – 14:00.

§ 3
Towar i Cena

 1.   Wszystkie Towary znajdujące się na stronach Sklepu są nowe i objęte gwarancją producenta.

 2.   Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia Towaru bez wad. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

 3.   Wszystkie wymienione Towary i nazwy są używane na stronie Sklepu w celach identyfikacyjnych i mogą stanowić zastrzeżone znaki towarowe odpowiednich właścicieli.

 4.   Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 5.   Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zamówiony przez niego Towar może być niedostępny w magazynie Sklepu w chwili złożenia Zamówienia, co może mieć wpływ na realizację Zamówienia.

 6.   W przypadku niedostępności Towarów, Sprzedawca zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu przy opisie danego Towaru.

 7.   Wszystkie Ceny Towarów znajdujących się na stronie Sklepu podane są w złotych polskich, zawierają wszystkie składniki w tym podatek VAT i są cenami brutto. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

 8.   Ceny nie obejmują Kosztów dostawy ani innych opłat, które są podawane przy każdym produkcie lub w Koszyku. Ceny za przesyłkę danego produktu są zróżnicowane i zależą od formy dostawy, wagi oraz wielkości towaru.

 9.   Dokładne koszty dostawy określone są w trakcie procesu składania zamówienia i są uzależnione od sposobu dostawy i formie płatności.  W przypadku złożenia Zamówienia na kilka Towarów, ostateczna wysokość Kosztów dostawy przesyłana jest Klientowi w wiadomości e-mail potwierdzającej rozpoczęcie realizacji Zamówienia, która jest nie wyższa niż suma wysyłki każdego Towaru z osobna.

 10.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

 • do zmiany Cen Towarów znajdujących się w jego ofercie,
 • wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu,
 • wycofywania produktów z oferty Sklepu,
 • przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 11.  Uprawnienia, o których mowa w § 3 ust. 10 powyżej nie mają wpływu na Ceny Towarów w Zamówieniach, które zostały złożone przed wejściem w życie zmian Cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 12.  Sprzedawcy przysługuje prawo udzielania specjalnych rabatów polegających na obniżeniu Kosztów dostawy, w szczególności poprzez udzielenie Klientom darmowej wysyłki w przypadku zakupu Towaru o łącznej wartości przekraczającej kwotę określoną przez Sprzedawcę.

§ 4
Składanie i realizacja zamówień

 1.   Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem Sklepu www.e-wiklinowy-sklep.pl, wiadomością e-mail na adres: e.wiklinowy.sklep@gmail.comoraz telefonicznie pod numerami: 17 777 64 49 i 693 305 694.

 2.   Cechy Towaru takie jak Cena oraz inne parametry znajdują się w opisie każdego Towaru. Klient ma możliwość zapoznania się z nimi przed złożeniem Zamówienia.

 3.   W celu złożenia Zamówienia należy prawidłowo wypełnić Formularz zamówienia oraz dokonać akceptacji Regulaminu oraz Polityki prywatności.

 4.   W formularzu Klient podaje Dane umożliwiające realizację Zamówienia, w szczególności:

·         imię i nazwisko,

·         adres e-mail,

·         nr telefonu,

·         adres dostawy,

·         nr NIP.

 5.   Klient zobowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność.

 6.   W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.

 7.   W zależności od wyboru Klienta, złożenie Zamówienia w Sklepie może zostać połączone z rejestracją Klienta w Sklepie (założenie Konta), co w przyszłości nie będzie wymagało od Klienta podawania Danych, o których mowa w § 4 ust. 4 ponownie, oraz umożliwi Klientowi dostęp do pewnych rozszerzonych funkcjonalności Sklepu.

 8.   Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie dokonania Rejestracji. Z tą chwilą proces Rejestracji zostaje zakończony, od tego momentu każde kolejne Zamówienie Klient może składać korzystając ze swojego Konta bez konieczności ponownej Rejestracji.

 9.   Umowa o posiadanie Konta zawierana jest na czas nieokreślony. Klient może usunąć Konto w każdym czasie. W przypadku Zamówień będących w trakcie realizacji, usunięcie Konta jest możliwe po zrealizowaniu Zamówienia.

 10.  Klient może usunąć Konto poprzez zgłoszenie takiego żądania na jeden z poniższych sposobów:

·         kontaktując się telefonicznie pod numerem  17 777 64 49  lub +48 693 305 694,

·         mailowo pod adresem: e.wiklinowy.sklep@gmail.com,

·         kierując pismo na adres siedziby Sprzedawcy.

 11.  Klient przyjmuje do wiadomości, iż złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty, obejmującym Koszty dostawy oraz Ceny za zamówione Towary. Poprzez kliknięcie w ikonę „Zamawiam ” Klient akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem oraz Ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 12.  Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na podany adres e-mail wiadomość zawierającą szczegóły złożonego Zamówienia.

 13.  Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez Sklep zamówienia Klienta. Przedmiotem Umowy jest Towar określony w Zamówieniu.

 14.  Dostawa zamówionego towaru następuje od 2 do 7 dni roboczych w godzinach: 8:00 - 19:00.

 15.  Dostawa Towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta z poniższej opcji:

·         dostawa przez firmę transportową pod wskazany w Zamówieniu adres.

 16.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień zawierających niekompletne Dane uniemożliwiające prawidłową realizację Zamówienia, wówczas Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

 17.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru, jeżeli było ono wynikiem nieprawidłowości popełnionych przez Klienta w formularzu Zamówienia (np. podanie błędnych Danych).

 18.  W przypadku, gdy adres dostawy nie jest tożsamy z adresem zamieszkania Klienta a dostawa ma nastąpić na adres zamieszkania innej osoby fizycznej, Klient oświadcza, że posiada zgodę osoby, na której adres zamieszkania nastąpi dostawa Zamówienia, na przetwarzanie przez Sprzedawcę jej danych osobowych w postaci adresu zamieszkania. Klient przetwarza jej dane osobowe wyłącznie w celu dostawy Zamówienia. Brak posiadania przez Klienta przedmiotowej zgody wyłącza możliwość dostawy Towarów przez Sprzedawcę na adres zamieszkania innej osoby fizycznej niż Klient.

 19.  Odbiór Towaru przez Klienta musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy.

 20.  Podczas odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz sprawdzić, czy dostarczony Towar jest zgodny z opisem Zamówienia. Brak zastrzeżeń co do stanu przesyłki Klient potwierdza własnoręcznym podpisem wobec dostawcy.

 21.  Jeżeli przed wydaniem przesyłki Klient uzna, że przesyłka doznała ubytku lub uszkodzenia w wyniku transportu, zaleca się spisanie w obecności dostawcy protokołu stwierdzającego wadliwy stan przesyłki opatrzonego podpisem Klienta oraz dostawcy. W celu uniknięcia wątpliwości, brak sporządzenia protokołu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie wpływa na uprawnienia reklamacyjne, o których mowa w § 7 niniejszego Regulaminu.

 21.  W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności Towaru lub innych wad (niezgodność towaru z umową), Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji, o której mowa w § 7 niniejszego Regulaminu.

 22.  Z chwilą potwierdzenia dostawy na dokumencie dostawy, wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Klienta.

 23.  Odbiór Towaru przez Klienta w przypadku wysyłki – od pierwszej próby doręczenia Towaru. Niepodjęcie Towaru przez Klienta w w/w terminie równoznaczne jest z odstąpieniem przez niego od Umowy i zastosowanie znajdują postanowienia § 6 niniejszego Regulaminu.

 24.  Od chwili złożenia Zamówienia do chwili wystawienia faktury Klient ma prawo wprowadzić zmiany Danych do umieszczenia na fakturze. Po wystawieniu faktury zmiana Danych możliwa jest tylko poprzez wystawienie faktury korygującej.

 25.  Klient może anulować Zamówienie lub wprowadzić zmiany do Zamówienia do momentu rozpoczęcia realizacji Zamówienia. Anulowanie lub zmianę Zamówienia należy zgłosić drogą elektroniczną poprzez przesłanie Sprzedawcy wiadomości e-mail na adres: e.wiklinowy.sklep@gmail.com.

 26.  Klient nie może anulować Zamówienia, które zostało już skierowane do realizacji.

 27.  Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.

 28.  Zamówienia za pośrednictwem Formularza można składać 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Zamówienia składane telefonicznie, przyjmowane są we wszystkie dni robocze od pon. do pt. w godzinach od 9.00 do 17.00 i sob. Od 9.00 do 14.00.

§ 5
Formy płatności

 1.   Przy składaniu Zamówienia Klient wybiera jedną z następujących form Płatności:

·         Płatność przy odbiorze kurierowi,

·         pełna przedpłata (wraz z Kosztami dostawy) na konto bankowe Banku Spółdzielczego w Leżajsku na numer konta:19 9187 0001 2001 0000 5294 0001  Zakład Wikliniarsko-Koszykarski Tadeusz Tryka Sarzyna 85c, 37-310 Nowa Sarzyna. W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia.

 2.   W przypadku złożenia Zamówienia na wyroby wiklinowe nietypowe (wykonane pod wymiar) Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty w wysokości wartości całości Zamówienia wraz z Kosztami dostawy.


§ 6
Zwrot zamówionego Towaru – prawo odstąpienia

 1.   W przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta będącego Konsumentem, znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.), zgodnie z którymi Konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy Konsumentowi, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 2.   Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Wzór oświadczenia doręczany jest również Klientowi wraz z Zamówieniem.

 3.   Klient składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej, poprzez jego doręczenie drogą listowną lub osobiście na adres siedziby Sprzedawcy:    

Zakład Wikliniarsko-Koszykarski Tadeusz Tryka
Sarzyna 85c
    37-310 Nowa Sarzyna

 4.   Do zachowania terminu określonego w § 6 ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem na wskazany powyżej adres. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pociąga za sobą obowiązek niezwłocznego zwrotu Towaru na wskazany powyżej adres, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy.

 5.   W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z takim zastrzeżeniem, że Koszty zwrotu Towaru pokrywa Klient.

 6.   Czternastodniowy termin, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania w którym Konsument objął Towar w posiadanie.

 7.   Jeżeli umowa obejmuję wiele rzeczy, które są dostarczane osobno lub partiami – termin odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy lub partii.

 8.   Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Sprzedawca nie odbiera Towarów przesyłanych „za pobraniem”.

 9.   Zwrotu Towaru należy dokonać wraz ze wszystkimi przynależnościami i częściami składowymi dołączonymi do Towaru, w tym wydaną dokumentacją.

 10.  Zwracany Towar powinien być nieużywany i kompletny. Jeśli Towar ulegnie uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego używania lub wadliwego opakowania, Sprzedawcy przysługuje możliwość odmowy przyjęcia takiego Towaru lub żądania odpowiedniego obniżenia Ceny Towaru, podlegającej zwrotowi na rzecz Klienta.

 11.  Sposób opakowania Towaru zwracanego do Sklepu powinien odpowiadać właściwościom rzeczy zwracanych, tak aby rzeczy zwracanej zapewnić całość i nienaruszalność. W sytuacji, kiedy Towar zwracany przez Klienta będzie nosił znamiona uszkodzenia, czy przesyłka będzie naruszona, Sprzedawca winien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym w szczególności spisać „protokół ustalenia stanu przesyłki” oraz może nie odebrać przesyłki, a Klient może żądać odszkodowania za uszkodzony zwracany Towar od przewoźnika zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 12.  Po odebraniu przez Sprzedawcę zwróconego Towaru, zostaje wystawiona faktura korygująca, która zostaje wysyłana do Klienta listem poleconym.

 13.  W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego Płatności, w tym Koszty dostawy. Zwrot Płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Klient użył przy opłacaniu Zamówienia, chyba że Klient wskaże inny, wybrany z możliwych sposobów Płatności wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 14.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Płatności do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.

 15.  Klient będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 38 ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, w przypadku Towarów wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta (na specjalnie zamówienie, niestandardowe).

 16.  Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru.

 


§ 7
Reklamacje

 1.   Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeśli dostarczony Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 2.   Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

 3.   Zawiadomienie o wadach dotyczących Towaru oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e.wiklinowy.sklep@gmail.com, podając jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji. W szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

 4.   Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy. Reklamowany Towar należy odesłać do Sklepu wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą Sklepu sposobu odesłania Towaru i jedynie w sytuacji, gdy Sklep zażąda ich odesłania. W obowiązku Klienta jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu, a także dołączy całą dokumentację, załączoną do dostarczonego Towaru.

 5.   Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.

 6.   Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezgodności Towaru z Umową powstałej w wyniku uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy (np. zerwane taśmy zabezpieczające, uszkodzone opakowanie), prosimy o natychmiastowy kontakt ze Sklepem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączeniu go do zwracanej przesyłki.

 7.   Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 8.   Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji.

 9.   Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupu.

 10.  W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (uszkodzenia, wynikające z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne) Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy.


§ 8
Postanowienia końcowe

 1.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 2.   Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

 3.   Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z ze składanych w Sklepie Zamówień.

 4.   Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Klient niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

 5.   Formularze wniosków, o których mowa w ust. 4 powyżej dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

 6.   Klient będący Konsumentem, ma prawo wniesienia skargi do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentow.org.pl.

 7.   Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.e-wiklinowy-sklep.plumożliwiającej drukowanie oraz dostarczany jest drogą e-mail po dokonaniu rejestracji Klienta.

 8.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej i obsługi Klientów, poprawy ochrony prywatności użytkowników i zapobieganiu nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają Konto, w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 9.   Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu  poprzez mechanizm udostępniony przez Sprzedawcę lub przesłać swoje oświadczenie na adres Sprzedawcy. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto, o czym Klient zostanie poinformowany.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Miejscowość i data: ...........

Dane przedsiębiorcy: ..........

Ja  (imię i nazwisko kupującego) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: (nazwy kupionego Towaru): ...........

Data zawarcia umowy (data odbioru Towaru) ..........

Imię i nazwisko kupującego: ...........

Adres kupującego: ...........

Data odstąpienia od umowy sprzedaży: .............

Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ............

 

 

Polityka prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.e-wiklinowy-sklep.pl zwanego dalej „Sklepem”.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Zakład Wikliniarsko-Koszykarski Tadeusz Tryka z siedzibą w Sarzynie 85c, 37-310 Nowa Sarzyna, wpisaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Ewidencji działalności gospodarczej, posiadającą nr NIP: 816-107-82-01, REGON: 690368033, właściciel Sklepu, dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej „Sprzedawcą”.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO.

Korzystanie ze sklepu, w tym podanie danych i dokonywanie zakupów jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować nie zrealizowaniem zamówienia.

Osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 

Zakres zbierania danych

Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu sprzedaży internetowej oraz udzielenia informacji handlowej stosownie do:

1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (zawarcia i realizacji umowy)

2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (sprawozdawczość finansowa oraz wystawianie faktur) przechowywanie danych przez okres 6 lat – przepisy Prawa Podatkowego

3) art. 6 ust. 1 lit. f RODO - Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może ponosić Administrator lub jakie mogą być ponoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi 6 lat).

 

Cel zbierania danych

Wszelkie dane podane przez Państwa będą przetwarzane przez Administratora w celu sprzedaży internetowej, zgodnie z treścią Regulaminu, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym realizacji zamówień konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych takich jak: firma informatyczna obsługująca sklep internetowy, biuro rachunkowe, a także kurier w celu wysyłki zamówienia.

 

Prawo dostępu

Kupujący posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Kupujący może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Kupujący może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Sprzedawcy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Kupującego, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

Osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod numerem tel. 606 950 000 lub pod adresem email: kancelaria@giodo.gov.pl

 

Polityka cookies

„Cookies” to pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarki internetowe. Pliki „cookies” identyfikują użytkownika w przypadku ponownych odwiedzin bądź w ramach jednej wizyty. Ich zadaniem jest usprawnienie niektórych funkcji np. związanych z zalogowaniem użytkowników lub w celu zaprezentowania spersonalizowanych informacji. Mogą również być używane w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają badać sposób korzystania ze stron internetowych. Dane zapisane w plikach „cookies” są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

Rodzaje plików „cookies”:

- sesyjne (tymczasowe)– przechowywane są na urządzeniu (w przeglądarce) użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

- stałe – przechowywane są przez określony czas podany jako jeden z parametrów pliku „cookie”.

Większość przeglądarek domyślnie pozwala na umieszczenie plików „cookies”. Możliwe jest zablokowanie automatycznego akceptowania plików „cookies” – wymaga to konfiguracji ustawień poszczególnych przeglądarek. Wyłączenie obsługi plików „cookies” może wpłynąć na nieprawidłowe działanie serwisu.

Adres IP

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Sklepu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu.

Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez Sprzedawcę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Sprzedawcy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

Dane osobowe Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Kupujących zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO.

A także stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Kupujących przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Sprzedawca, które zostały zamieszczone na stronach Sklepu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

Sprzedawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Kupujących, skutkiem których Sprzedawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Sklepu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Kupującym nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Sprzedawcy.

Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Sprzedawcy.

Zmiany Polityki Prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na Platformie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Platformy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW