Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

                Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.e-wiklinowy-sklep.pl zwanego dalej „Sklepem”.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Zakład Wikliniarsko-Koszykarski Tadeusz Tryka z siedzibą w Sarzynie 85c, 37-310 Nowa Sarzyna, wpisaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Ewidencji działalności gospodarczej, posiadającą nr NIP: 816-107-82-01, REGON: 690368033, właściciel Sklepu, dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej „Sprzedawcą”.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO.

Korzystanie ze sklepu, w tym podanie danych i dokonywanie zakupów jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować nie zrealizowaniem zamówienia.

Osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zakres zbierania danych

Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu sprzedaży internetowej oraz udzielenia informacji handlowej stosownie do:

1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (zawarcia i realizacji umowy)

2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (sprawozdawczość finansowa oraz wystawianie faktur) przechowywanie danych przez okres 6 lat – przepisy Prawa Podatkowego

3) art. 6 ust. 1 lit. f RODO - Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może ponosić Administrator lub jakie mogą być ponoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi 6 lat).


Cel zbierania danych

Wszelkie dane podane przez Państwa będą przetwarzane przez Administratora w celu sprzedaży internetowej, zgodnie z treścią Regulaminu, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym realizacji zamówień konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych takich jak: firma informatyczna obsługująca sklep internetowy, biuro rachunkowe, a także kurier w celu wysyłki zamówienia.


Prawo dostępu

Kupujący posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Kupujący może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Kupujący może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Sprzedawcy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Kupującego, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

Osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod numerem tel. 606 950 000 lub pod adresem email: kancelaria@giodo.gov.pl


Polityka cookies

„Cookies” to pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarki internetowe. Pliki „cookies” identyfikują użytkownika w przypadku ponownych odwiedzin bądź w ramach jednej wizyty. Ich zadaniem jest usprawnienie niektórych funkcji np. związanych z zalogowaniem użytkowników lub w celu zaprezentowania spersonalizowanych informacji. Mogą również być używane w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają badać sposób korzystania ze stron internetowych. Dane zapisane w plikach „cookies” są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

Rodzaje plików „cookies”:

- sesyjne (tymczasowe)– przechowywane są na urządzeniu (w przeglądarce) użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

- stałe – przechowywane są przez określony czas podany jako jeden z parametrów pliku „cookie”.

Większość przeglądarek domyślnie pozwala na umieszczenie plików „cookies”. Możliwe jest zablokowanie automatycznego akceptowania plików „cookies” – wymaga to konfiguracji ustawień poszczególnych przeglądarek. Wyłączenie obsługi plików „cookies” może wpłynąć na nieprawidłowe działanie serwisu.

Adres IP

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Sklepu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu.

Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez Sprzedawcę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Sprzedawcy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

Dane osobowe Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Kupujących zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO.

A także stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Kupujących przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Sprzedawca, które zostały zamieszczone na stronach Sklepu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

Sprzedawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Kupujących, skutkiem których Sprzedawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Sklepu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Kupującym nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Sprzedawcy.

Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Sprzedawcy.

Zmiany Polityki Prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na Platformie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Platformy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.