Zwroty i reklamacje

Zwrot zamówionego Towaru – prawo odstąpienia

 1. W przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta będącego Konsumentem, znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), zgodnie z którymi Konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy Konsumentowi, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu (kliknij tutaj). Wzór oświadczenia doręczany jest również Klientowi wraz z Zamówieniem.
 3. Klient składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej, poprzez jego doręczenie drogą listowną lub osobiście na adres siedziby Sprzedawcy:
  Zakład Wikliniarsko-Koszykarski Tadeusz Tryka
  Sarzyna 85c
  37-310 Nowa Sarzyna
 4. Do zachowania terminu określonego w § 6 ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem na wskazany powyżej adres. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pociąga za sobą obowiązek niezwłocznego zwrotu Towaru na wskazany powyżej adres, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy.
 5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z takim zastrzeżeniem, że Koszty zwrotu Towaru pokrywa Klient.
 6. Czternastodniowy termin, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania w którym Konsument objął Towar w posiadanie.
 7. Jeżeli umowa obejmuję wiele rzeczy, które są dostarczane osobno lub partiami – termin odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy lub partii.
 8. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Sprzedawca nie odbiera Towarów przesyłanych „za pobraniem”.
 9. Zwrotu Towaru należy dokonać wraz ze wszystkimi przynależnościami i częściami składowymi dołączonymi do Towaru, w tym wydaną dokumentacją.
 10. Zwracany Towar powinien być nieużywany i kompletny. Jeśli Towar ulegnie uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego używania lub wadliwego opakowania, Sprzedawcy przysługuje możliwość odmowy przyjęcia takiego Towaru lub żądania odpowiedniego obniżenia Ceny Towaru, podlegającej zwrotowi na rzecz Klienta.
 11. Sposób opakowania Towaru zwracanego do Sklepu powinien odpowiadać właściwościom rzeczy zwracanych, tak aby rzeczy zwracanej zapewnić całość i nienaruszalność. W sytuacji, kiedy Towar zwracany przez Klienta będzie nosił znamiona uszkodzenia, czy przesyłka będzie naruszona, Sprzedawca winien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym w szczególności spisać „protokół ustalenia stanu przesyłki” oraz może nie odebrać przesyłki, a Klient może żądać odszkodowania za uszkodzony zwracany Towar od przewoźnika zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 12. Po odebraniu przez Sprzedawcę zwróconego Towaru, zostaje wystawiona faktura korygująca, która zostaje wysyłana do Klienta listem poleconym.
 13. W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego Płatności, w tym Koszty dostawy. Zwrot Płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Klient użył przy opłacaniu Zamówienia, chyba że Klient wskaże inny, wybrany z możliwych sposobów Płatności wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 14. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Płatności do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.
 15. Klient będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 38 ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, w przypadku Towarów wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta (na specjalnie zamówienie, niestandardowe).
 16. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru.

 

Reklamacje

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeśli dostarczony Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
 3. Zawiadomienie o wadach dotyczących Towaru oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e.wiklinowy.sklep@gmail.com, podając jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji. W szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy. Reklamowany Towar należy odesłać do Sklepu wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą Sklepu sposobu odesłania Towaru i jedynie w sytuacji, gdy Sklep zażąda ich odesłania. W obowiązku Klienta jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu, a także dołączy całą dokumentację, załączoną do dostarczonego Towaru.
 5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.
 6. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezgodności Towaru z Umową powstałej w wyniku uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy (np. zerwane taśmy zabezpieczające, uszkodzone opakowanie), prosimy o natychmiastowy kontakt ze Sklepem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączeniu go do zwracanej przesyłki.
 7. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 8. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji.
 9. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupu.
 10. W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (uszkodzenia, wynikające z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne) Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy.